Co to jest system SCC?

SCC (ang. Safety Checlist for Contractors) jest standardem kontroli zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanym w odniesieniu do podwykonawców realizujących prace o wysokim stopniu ryzyka (np. budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe, itp.). W ramach SCC opracowywana jest polityka BHP, a firma podejmuje świadome działania prewencyjne na podstawie informacji o ryzyku zawodowym, wypadkowości, zagrożeniach środowiskowych, używanych materiałach i narzędziach.  SCC został opracowany w 1990 roku w Holandii. Początkowo skierowany był dla przemysłu petrochemicznego i funkcjonował pod nazwą VCA. W roku 1997 opracowano brytyjską wersję standardu pod nazwą SCC. Obecnie system SCC stosowany jest w różnych gałęziach przemysłu, np.:

  • pracach budowlano-remontowych;
  • pracach na wysokościach;
  • pracach montażowych;
  • pracach w energetyce. 

Jaki jest cel stosowania systemu SCC?

Celem wdrażania i certyfikacji systemu SCC jest ujednolicenie wszystkich wymagań z zakresu BHP oraz środowiska. Certyfikowany system SCC zapewnia, że wykonywane są one przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu SCC?

Przede wszystkiem firma, która wdroży omawiany system SCC spełnia europejskie wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Następuje zatem przejrzystość i powszechność systemu w dziedzinie BHP dla wszystkich kontrahentów, co może ułatwiać otrzymywanie zleceń z krajów europejskich. Wymienia się również kontrolowane ryzyko podwykonawców, dzięki zaangażowaniu pracowników wszystkich szczebli w zarządzanie aspektami BHP i środowiskowymi.

Źródło: www.tuv.com


Certyfikat SCC - bezpieczna firma